Voorwaarden - Noorderlicht Resort

Geldigheid: Indien u straks een reis gaat boeken kunnen de reis-specifieke voorwaarden soms anders zijn dan hieronder omschreven. Definitief zijn altijd de voorwaarden die u ontvangt samen met uw offerte of overeenkomst. Wij gebruiken de algemene voorwaarden VvKR als basis voorwaarden. De reis-specifieke voorwaarden vullen deze aan en zijn altijd leidend cq. hebben prioriteit.


Informatie in twee delen:
deel 1: Reis-specifieke voorwaarden (zie verder op deze pagina)
deel 2: Algemene voorwaarden (VvKR) ook als PDF download


1.  De reis-specifieke voorwaarden voor deze reis:

Ons voorstel - de offerte:
Het voorstel, de offerte, heeft een geldigheid van 10 dagen en is volledig afhankelijk van de beschikbaarheid van de gekozen opties voor transport, accommodaties en activiteiten. Mocht u na deze termijn besluiten tot boeking over te gaan, dan zullen wij u graag voorzien van een nieuw voorstel, rekening houdend met de actuele beschikbaarheid. Wij willen u erop wijzen dat op het moment van opmaken van het voorstel er nog geen reserveringen zijn gemaakt of opties zijn genomen voor transport, accommodaties en/of activiteiten. Mocht het voorkomen dat een bepaalde faciliteiten of accommodatie niet beschikbaar zijn op het moment van boeken, dan zullen wij u voorzien van een vergelijkbaar alternatief. Wij benadrukken dat een wijziging invloed kan hebben op de uiteindelijke prijs zoals vermeld in het oorspronkelijke voorstel. Ook willen wij uw aandacht vestigen op het feit dat alle vermelde prijzen als dagprijzen worden gehanteerd. Het is belangrijk op te merken dat de prijs op het moment van boeking kan afwijken van het oorspronkelijke reisvoorstel. Gaat u akkoord met een voorstel dan dient u dit schriftelijk te bevestigen. Dat kan uitsluitend per e-mail en altijd inclusief het doorgeven van de persoonsgegevens van alle reizende personen (naam, achternaam, geslacht, geboortedatum & het nummer van het paspoort). Daardoor is er sprake van een 'definitieve boeking' en komt er hiermee een reisovereenkomst tot stand. Vanaf dat moment heeft u als reiziger geen recht meer om de overeenkomst te herroepen en is er sprake van een betalingsverplichting.


Betalingen:
- Aanbetaling: 25% bij tot stand komen van de reisovereenkomst.
- Resortverblijf: 100% bij tot stand komen van de reisovereenkomst
- Bootovertochten 100% bij tot stand komen van de reisovereenkomst.
- Vliegtickets 100% bij tot stand komen van de reisovereenkomst.
- Huurauto: 100% bij tot stand komen van de reisovereenkomst 
- Betaling van het restantbedrag: Uiterlijk 8 weken voor vertrek.

Wij sturen op drie momenten een iDEAL betalingsverzoek:
1) Bij tot stand komen van de overeenkomst
2) 12 weken voor vertrek voor de helft van het restant en
3) 9 weken voor vertrek voor het overgebleven restantbedrag.

Op die manier betaalt u overzichtelijk, in drie termijnen.
Let op: Uiterlijk 8 weken voor vertrek dient de volledige factuur door u betaald te zijn. Indien de vertrekdatum binnen een periode van 9 weken ligt, dan betaalt u bij bestelling direct 100% van de reissom.


Annuleringen:

- Vliegtickets kunnen bij het goedkoopste tarief niet worden geannuleerd.
- Resort Lapland: non-refundable, altijd 100%
- Activiteiten Lapland: Tot 7 dagen voor aanvang van de excursie een vast bedrag van € 25,- per onderdeel dat u annuleert. Vanaf 7 dagen voor aanvang van de excursie 100% van de reissom

- Administratiekosten bij annuleren, aanpassen, omboeken of bij een indeplaatsstelling van of in het kader van een bevestigde reisovereenkomst, berekenen wij op basis van een uurtarief van € 65,- gerekend aan de hand van de werkelijke uren die wij maken om uw annulering te behandelen en af te ronden.

Bijzonderheden:
- Houdt rekening met een boete bij roken in de accommodatie.
- Sneeuwscooter met verbrandingsmotor: Het
 eigenrisico is maximaal 900 €/persoon/sneeuwscooter/ongeval. Alle deelnemers moeten een formulier ondertekenen waarin zij bevestigen dat zij op de hoogte zijn van het eigenrisico en akkoord gaan met dit beleid. Door voorafgaand aan de safari een eigenrisicoverzekering van 15 € aan te schaffen, kan het eigenrisico worden beperkt tot maximaal 150 €/persoon/sneeuwscooter/ongevalsgeval. De eigenrisicoverzekering is persoonlijk en geldig voor één sneeuwscootersafari.
- eSLED, elektisch aangedreven sneeuwscooter: 
Het eigenrisico voor elektrische sneeuwscooters is maximaal 990 €/persoon/sneeuwscooter/ongeval. Alle deelnemers moeten een formulier ondertekenen waarin zij bevestigen dat zij op de hoogte zijn van het eigenrisico en akkoord gaan met dit beleid. Een eigenrisicoverzekering is niet beschikbaar voor eSled-safari's.

Aanvaarding van de Voorwaarden 
Door het plaatsen van een bestelling bij Holmstock Travel (hierna te noemen "Wij", "Ons" of "Onze"), bevestigt u dat u deze Algemene Voorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat u ermee akkoord gaat gebonden te zijn aan de bepalingen en voorwaarden zoals hierin uiteengezet.

Aansprakelijkheid voor Risicovolle Activiteiten 
Bij deze erkent en aanvaardt u dat bepaalde activiteiten, producten of diensten die door ons worden aangeboden, inherent risico's met zich mee kunnen brengen. U stemt ermee in dat u als klant zelf verantwoordelijk bent voor het inschatten van dergelijke risico's en dat u vrijwillig deelneemt aan dergelijke activiteiten of gebruikmaakt van dergelijke producten of diensten op eigen risico.

Geen Aansprakelijkheid 
U stemt ermee in dat Wij niet aansprakelijk zullen zijn voor enige vorm van schade, verlies, kosten, uitgaven of aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw deelname aan risicovolle activiteiten of het gebruik van onze producten of diensten. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid omvat, maar is niet beperkt tot, financiële, emotionele, fysieke en juridische schade, directe schade, indirecte schade, incidentele schade, gevolgschade, speciale schade of strafschade.

Afstand van Claims 
Door het accepteren van deze Algemene Voorwaarden, doet u hierbij afstand van enig recht om een vordering, klacht, rechtszaak, actie of procedure tegen ons in te dienen met betrekking tot enige schade, verlies of aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met risicovolle activiteiten of het gebruik van onze producten of diensten.

Scheidbaarheid 
Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden als ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, blijven de overige bepalingen volledig van kracht en van toepassing.

Toepasselijk recht
Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Door het accepteren van onze Algemene Voorwaarden en het plaatsen van een bestelling, verklaart u dat u deze voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee instemt. Als u het niet eens bent met enige bepaling in deze voorwaarden, dient u geen bestelling te plaatsen. Indien u vragen heeft over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op voordat u een bestelling plaatst.

  

2.  Algemene voorwaarden conform het VvKR:

 

Reisvoorwaarden Holmstock B.V. – Holmstock Travel / laatste gewijzigd op 04 Juli 2023

Download versie

Algemene Voorwaarden conform het VvKR
Holmstock B.V. handelend onder de naam Holmstock Travel.
Holmstock Travel is sinds 01/08/2023 lid van het VvKR en terug te vinden op het overzicht van leden van het VvKR. Deze hieronder staande algemene voorwaarden van het VvKR zijn de basis voorwaarden die Holmstock Travel hanteert.

In aanvulling zijn er bij/voor iedere aanbieding/offerte/reis/overeenkomst zonder enige uitzondering de aanvullende voorwaarden van Holmstock Travel van toepassing, tenzij anders vermeld. De aanvullende voorwaarden van Holmstock Travel zijn altijd onlosmakelijk verbonden met zowel de basis voorwaarden zoals wij deze overnemen van het VvKR alsook onlosmakelijk verbonden met de overeenkomst die wij met u, als klant, betreffende de te boeken reis sluiten.

De functie van de aanvullende voorwaarden is informatie & regelgeving. De aanvullende voorwaarden hebben vooral betrekking op én regelen op bindende wijze zaken zoals annulerings-, betalings- en verzuimvoorwaarden. Vooral ook omdat er binnen de uitvoering van de overeenkomst gebruik gemaakt wordt van partijen die ieder hun eigen regelgeving hanteren en opleggen. Denk daarbij aan vliegmaatschappijen, locatiebeheerders & uitvoerders van o.a. excursies, safari’s, materiaalverhuur, gidsen en ander soortgelijke aanbieders.

De aanvullende voorwaarden geven u straks een helder beeld en helpen bij het tot stand komen van een (reis-)ervaring zoals die verwacht mag worden van alle betrokken partijen. Het is van groot belang om ook de aanvullende voorwaarden in acht te nemen en te volgen, zodat u niet in verzuim of gebreke bent & zodat u weet wat u precies mag verwachten.

Een link naar de aanvullende voorwaarden van de betreffende reis treft u aan online, onderaan op de productpagina van de betreffende reis & uiteraard in alle correspondentie inzake offerte, bevestiging en overeenkomst.

Reisvoorwaarden Holmstock B.V. – Holmstock Travel / laatste gewijzigd op 04 Juli 2023 

Inhoud

Artikel 1 - Definities 
Artikel 2 - Toepasselijkheid voorwaarden

DE BOEKING
Artikel 3 - Totstandkoming Overeenkomst

INFORMATIE 
Artikel 4 - Informatie door de Organisator
Artikel 5 - Informatie door de Reiziger

VOOR DE REIS
Artikel 6 - Betaling
Artikel 7 - Indeplaatsstelling
Artikel 8 - Wijziging door de Reiziger
Artikel 9 - Annulering door de Reiziger
Artikel 10 - Prijswijziging
Artikel 11 - Wijziging door de Organisator
Artikel 12 - Annulering door de Organisator


UITVOERING VAN DE REIS
Artikel 13 - Verantwoordelijkheid & tekortkomingen
Artikel 14 - Hulp en bijstand

AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 15 - Toerekening, overmacht en aansprakelijkheidsuitsluitingen

VERPLICHTINGEN REIZIGER
Artikel 16 - Verplichtingen Reiziger

OVERIGE BEPALINGEN
Artikel 17 - Klachten
Artikel 18 - Overige bepalingen


Reisvoorwaarden Holmstock B.V. – Holmstock Travel / laatste gewijzigd op 04 Juli 2023

 

Artikel 1 - Definities

Organisator: [Holmstock B.V. ingeschreven onder KvK-nummer 87402602
Reiziger: iedere persoon die met de Organisator een overeenkomst met betrekking tot een Reis wil sluiten en iedere persoon die op grond van de overeenkomst het recht heeft om te reizen; Reisdienst: de diensten die onderdeel zijn van de reis, zoals personenvervoer, autohuur, accommodatie en excursies. Reisdienstverlener: de dienstverlener die een onderdeel van de Reis uitvoert, zoals accommodatie verschaffers, vervoerders, externe gidsen, etc.. Overeenkomst: de overeenkomst die betrekking heeft op de geboekte Reis, inclusief deze Voorwaarden. Schriftelijk: op schrift of langs elektronische weg waaronder per e-mail. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. Pakketreis: een pakketreis in de zin van de wet. Reis: een Pakketreis of indien de Voorwaarden hierop van toepassing zijn verklaard een enkele Reisdienst. Werkdagen: maandag t/m vrijdag, met uitzondering van in Nederland erkende feestdagen, binnen werktijden (9u-17u Nederlandse tijd).

Artikel 2 - Toepasselijkheid voorwaarden

2.1 Pakketreizen
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle door de Organisator aangeboden of met de Organisator overeengekomen Pakketreizen.

2.2 Reisdiensten
Deze voorwaarden kunnen tevens van toepassing worden verklaard op Reisdiensten die geen pakketreis vormen. Titel 7a van boek 7 Burgerlijk Wetboek waarin regels staan over pakketreisovereenkomsten is in dat geval niet van toepassing. Voor deze Reisdiensten geldt geen bescherming bij insolventie van de Organisator, tenzij uitdrukkelijk in het aanbod is vermeld welke partij dekking biedt en dit volgt uit de garantie- of verzekeringsvoorwaarden.

2.3 Afwijkende en aanvullende voorwaarden
Afwijkende en aanvullende voorwaarden dienen Schriftelijk te worden overeengekomen en hebben voorrang boven deze Voorwaarden.     

 

DE BOEKING

Artikel 3 - Totstandkoming Overeenkomst

3.1 Inhoud aanbod

De aangeboden Reis omvat enkel de diensten en voorzieningen die in de offerte en publicaties van de Organisator uitdrukkelijk zijn omschreven. Informatie in publicaties van Reisdienstverleners zijn geen onderdeel van het aanbod, ongeacht of er een link naar is opgenomen in het aanbod van de Organisator. De vermelde reisduur staat aangegeven in hele dagen, waarbij de dag van vertrek en aankomst als hele dagen worden geteld.

3.2 Vrijblijvend aanbod
Het aanbod van de Organisator is vrijblijvend en kan na aanvaarding tot 17.00 uur van de eerstvolgende Werkdag worden herroepen door de Organisator. 

3.3 De boeking
De Overeenkomst komt tot stand zodra de Reiziger het aanbod van de Organisator aanvaardt en onder voorbehoud van beschikbaarheid van de Reis.

3.4 Kennelijke fouten
Kennelijke fouten in het aanbod binden de Organisator niet. Indien er reden is tot twijfel dient de Reiziger navraag te doen.

3.5 Voorkeuren
Aan voorkeuren die de Reiziger doorgeeft kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij de Organisator Schriftelijk heeft bevestigd aan de voorkeur te voldoen. De enkele vermelding als voorkeur op reisbescheiden en de boekingsbevestiging is hiertoe onvoldoende.

3.6 Bijzondere vereisten
Indien de Reiziger bij de boeking medische vereisten of andere zwaarwegende belangen als ‘vereiste’ aan de Organisator kenbaar maakt, zal de Organisator beoordelen of deze hieraan kan voldoen. Indien de Organisator niet aan de vereisten kan of wil voldoen zal de Overeenkomst niet tot stand komen. De Organisator kan een prijswijziging doorvoeren in verband met de aangegeven vereisten.

3.7 Bevestiging van de boeking
De Organisator stuurt na de boeking van de reis en de controle van beschikbaarheid een boekingsbevestiging.

3.8 Herroeping door reiziger
Een boeking van de Reis is definitief. De Reiziger heeft geen recht om de Overeenkomst te herroepen.

3.9 Minderjarigen
De Reiziger die de reis boekt dient meerderjarig te zijn.

3.10 Boeken voor andere Reizigers & communicatie
De Reiziger die voor andere Reizigers boekt, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De andere Reizigers zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk. De bevestiging, de factuur, de reisbescheiden en alle andere communicatie wordt enkel verstuurd naar de Reiziger die de boeking verricht. De Reiziger die de Reis voor anderen boekt, is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden van die andere Reizigers bij de boeking door te geven. De Reiziger die de Reis voor anderen boekt, is verplicht die andere Reizigers deze Voorwaarden en andere relevante communicatie te verstrekken. De Reiziger die de reis boekt vrijwaart de Organisator voor schade als gevolg van het niet  nakomen van bovenstaande verplichtingen.

INFORMATIE

Artikel 4 - Informatie door de Organisator

4.1 Reissom
Vermelde prijzen gelden per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

4.2 Informatie door de Organisator bij de boeking
Bij de boeking of meteen daarna verstrekt de Organisator de Overeenkomst aan de Reiziger waaronder de geaccepteerde voorkeuren van de Reiziger en op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie over de benodigde reisdocumenten (paspoorten, visa, etc.) en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied.

 

4.3 Reisdocumenten
De Reiziger dient gedurende de Reis te beschikken over de noodzakelijke reisdocumenten, zoals een paspoort, visa, vaccinatiebewijzen, etc. Gelet op het grote belang hiervan, dient de Reiziger bij de officiële instanties te controleren of de informatie volledig en actueel is. De Reiziger dient vóór de boeking van de Reis te controleren of er voldoende tijd is om de benodigde reisdocumenten te verkrijgen. Als de Reiziger de Reis niet of niet geheel kan maken door het ontbreken van de juiste reisdocumenten, komen de kosten voor rekening van de Reiziger.

4.4 Reisbescheiden
De reisbescheiden (vervoertickets, vouchers, etc.) worden uiterlijk 7 dagen voor vertrek aan de Reiziger toegezonden, tenzij de factuur nog niet volledig is voldaan. Als de Reiziger de reisbescheiden niet 5 dagen voor vertrek heeft ontvangen, dient deze de Organisator meteen op de hoogte te stellen.

4.5 Garantieregeling
Voor uw volledige veiligheid bij boeking en betaling Holmstock B.V. / Holmstock Travel voldoet aan de wettelijke eis van het zich aansluiten bij een garantiefonds. Hiervoor maken wij gebruik van het VZR-Garantiefonds. Alle informatie hierover staat op de website https://vzr-garant.nl/reizigers. Zie op deze pagina de volledige voorwaarden: https://vzr-garant.nl/public/pdf/VZR_Garant_Garantieregeling_versie1.1.pdf

4.6 Informatie over verzekeringen
De Organisator wijst de Reiziger op de mogelijkheid om een annuleringsverzekering en een reisverzekering af te sluiten. De Organisator kan een dergelijke verzekering verplichten als de Reiziger hier voor de boeking van op de hoogte is gesteld.

Artikel 5 - Informatie door de Reiziger

5.1 Relevante informatie van de Reiziger(s)
Voor de boeking verstrekt de boekende Reiziger alle relevante informatie over de aangemelde Reizigers. In het bijzonder informatie die mogelijk van invloed is op de gezondheid of veiligheid van de Reiziger of anderen. Indien de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is kan de Reiziger van deelname wordt uitgesloten. De Reiziger is dan de annuleringskosten overeenkomstig artikel 9 lid 2 verschuldigd. Andere kosten komen eveneens voor rekening van de Reiziger.

5.2 Verminderde mobiliteit, zwangere vrouwen en ziekte Reizigers met verminderde mobiliteit en hun begeleiders, zwangere vrouwen en Reizigers met een ziekte die mogelijk effect heeft op de Reis dienen dit bij het aangaan van de Overeenkomst of in ieder geval zo spoedig mogelijk nadat de Reiziger hiermee bekend is te melden bij de Organisator in verband met eventuele gevolgen voor de Reis en in het bijzonder het luchtvervoer. Deze Reizigers dienen zelf bij de vervoerder te verifiëren of er een medische verklaring nodig is om te mogen reizen.

VOOR DE REIS

Artikel 6 – Betaling – Zie eerst de aanvullende voorwaarden voor uw reis!

6.1 Aanbetaling

De aanbetaling bedraagt 25% van de reissom plus het volledige bedrag van eventuele vliegtickets en boottochten. De aanbetaling dient binnen 14 dagen na de boeking te zijn ontvangen.

 

6.2 Restantbetaling
Het restant van de reissom dient uiterlijk 8 weken voor aanvang van de Reis te zijn voldaan. Bij boeking binnen 8 weken voor aanvang van de Reis dient de volledige reissom direct na de boeking te worden voldaan. In ieder geval dient de gehele betaling voor aanvang van de Reis te zijn ontvangen.

6.3 Verzuim en rente
Indien de Reiziger niet betaalt binnen de afgesproken termijn is de Reiziger zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist in verzuim en is over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd.

6.4 Incassokosten
De Reiziger dient buitengerechtelijke incassokosten te betalen indien deze niet betaald heeft binnen de uiterste betalingstermijn die via een Schriftelijke aanmaning is gesteld. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen: 15% van het gevorderde tot €2500, 10% over de daaropvolgende € 2500, 5% over de daaropvolgende € 5000 en 1% over het meerdere.

6.5 Verdere gevolgen van uitblijven van betaling
Zolang de Reiziger niet betaald heeft, kan de Organisator de reisbescheiden onder zich houden. Indien betaling ook na aanmaning uitblijft of indien niet voor aanvang van de reis is betaald, kan de Organisator de Reiziger uitsluiten van deelname. De verplichting tot betaling blijft bestaan. In plaats van de Reiziger uit te sluiten van deelname kan de Organisator de Overeenkomst annuleren en de daarvoor verschuldigde annuleringskosten zoals bepaald in artikel 9 lid 2 bij de Reiziger in rekening brengen.

Artikel 7 - Indeplaatsstelling

7.1 Voorwaarden en kennisgeving
Een Reiziger kan de Reis overdragen aan een andere persoon. De andere persoon moet voldoen aan alle aan de Reis verbonden voorwaarden. Overdracht is slechts mogelijk voor zover de voorwaarden van de betrokken Reisdienstverlener dit toelaten. Indien vliegtickets onderdeel zijn van de Reis is overdracht van de vliegtickets vaak niet mogelijk. Overdracht van de Reis is dan mogelijk indien - op kosten van de Reiziger - nieuwe vliegtickets worden geboekt. De Reiziger verzoekt de Organisator uiterlijk 7 dagen voor de Reis om de persoon in de plaats te stellen.

7.2 Hoofdelijke aansprakelijkheid en extra kosten

De Reiziger en degene die de Reis overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de reissom en bijkomende kosten die voortvloeien uit de indeplaatsstelling, waaronder wijzigingskosten.

Artikel 8 - Wijziging op verzoek van de Reiziger

8.1 Wijziging
De Reiziger die de Reis heeft geboekt, kan de Organisator verzoeken de Overeenkomst te wijzigen. De Organisator is hier niet toe verplicht. De Organisator stelt de Reiziger op de hoogte van de nieuwe reissom. Indien de Reiziger akkoord gaat met de kosten van de wijziging zijn de nieuwe reissom en wijzigingskosten verschuldigd. Indien de nieuwe reissom lager uitvalt dan de oorspronkelijke reissom, wordt het verschil verrekend met de verschuldigde wijzigingskosten.

8.2 Wijziging vertrekdatum
Tenzij de Organisator aangeeft dat er sprake is van een omboeking, vormt de wijziging van de vertrekdatum de annulering van de bestaande overeenkomst en de totstandkoming van een nieuwe overeenkomst. De annuleringsregeling van artikel 9is op de geannuleerde overeenkomst van toepassing.

 

Artikel 9 - Annulering door de Reiziger

9.1 Annulering
De Reiziger kan de boeking voor aanvang van de Reis annuleren. Annulering dient Schriftelijk te geschieden. De datum waarop de annulering door de Organisator wordt ontvangen, geldt als het moment van annulering. Bij ontvangst na 17.00u of buiten Werkdagen om wordt de volgende Werkdag gezien als de datum van ontvangst.

9.2 Annuleringskosten – Zie eerst de aanvullende voorwaarden voor uw reis!
Indien er een vlucht bij de Reis is inbegrepen dan is de Reiziger bij annulering de volgende bedragen verschuldigd:
a. tot en met 56 dagen vóór de dag van vertrek: 100% van de vlucht of boottocht + 25% van het overige deel van de reissom of, indien hoger, de aanbetaling;
b. vanaf 55 dagen tot en met 22 dagen vóór de dag van vertrek: 100% van de vlucht of boottocht + 50% van het overige deel van de reissom of, indien hoger, de aanbetaling;
c. vanaf 21 dagen tot 7 dagen vóór de dag van vertrek: 100% van de vlucht of boottocht + 75% van het overige deel van de reissom of, indien hoger, de aanbetaling;
d. vanaf 7 dagen voor vertrek: 100% van de reissom.
b. De Garantiefonds VZR-bijdrage, verzekeringspremies, poliskosten en/of assurantiebelasting zijn geen onderdeel van de reissom in de zin van de wet en kunnen in het geval een (deel)annulering of order-aanpassing nooit gerestitueerd worden, ze komen niet in aanmerking voor een deelrestitutie.

9.3 Vermindering aantal reizigers
Indien binnen één boeking het aantal Reizigers wordt verminderd, kan de Organisator naar keuze als annuleringskosten in rekening brengen:
1) de in lid 2 van dit artikel genoemde standaardannuleringskosten, of;
2) de gehele reissom van de geannuleerde persoon min de kostenbesparingen als gevolg van de annulering.

9.4 Annuleringskosten bij annulering ná een omgeboekte reis
Het kan voorkomen dat de Reiziger en Organisator de reis omboeken naar een later moment. Als de Reiziger de omgeboekte reis annuleert, bedragen de annuleringskosten tenminste het bedrag dat verschuldigd zou zijn als op de datum van omboeking zou zijn geannuleerd. (voorbeeld: 14 dagen voor aanvang van de oorspronkelijke reis, wordt de reis omgeboekt naar 1 jaar later. 6 maanden voor aanvang van de omgeboekte reis annuleert de reiziger omdat hij niet meer wenst te reizen. De annuleringskosten zouden 20% van de reissom bedragen volgens artikel 9.2. De annuleringskosten zouden 75% van de reissom bedragen als op de datum van omboeking zou zijn geannuleerd. In dit geval geldt 75% van de reissom als annuleringskosten.)

9.5 Reistegoeden die uit coulance zijn uitgegeven
Indien een Reis is geannuleerd door de Reiziger en er uit coulance een reistegoed wordt toegekend, geldt (tenzij andere voorwaarden door de Organisator worden gecommuniceerd):
- het reistegoed dient binnen één jaar na toekenning van het reistegoed te zijn besteed.
- de nieuwe reis dient binnen twee jaar na toekenning van het reistegoed te zijn aangevangen.
- het reistegoed is gebonden aan de Reiziger en niet overdraagbaar.
- het reistegoed kan enkel worden ingezet voor dezelfde Reis op een later moment.
- indien de reis op een later moment duurder is, wordt het prijsverschil doorbelast aan de Reiziger.
- indien de Reiziger de Reis annuleert die is geboekt met een uit coulance toegekend reistegoed vervalt het reistegoed.

 

Artikel 10 - Prijswijziging

10.1 Prijswijziging
De Organisator kan tot 20 dagen vóór aanvang van de Reis de reissom verhogen als gevolg van prijswijzigingen in:
- kosten van brandstof of andere energiebronnen, of;
- belastingen of vergoedingen van niet direct bij de uitvoering van de Reis betrokken derden.
De Organisator kan in de Overeenkomst opnemen dat hij tot 20 dagen vóór aanvang van de Reis de reissom kan verhogen op grond van wijzigingen in wisselkoersen. In de Overeenkomst dient de methode van prijsherberekening op grond van de wisselkoers te zijn opgenomen.

10.2 Beëindiging door Reiziger
Indien de prijsverhoging meer dan 8% van de reissom bedraagt, kan de Reiziger de Overeenkomst beëindigen en krijgt de Reiziger de betaalde reissom terug.

10.3 Prijsverlaging
Indien het recht op prijsverhoging is afgesproken, heeft de Reiziger een overeenkomstig recht op prijsverlaging. Op het bedrag wat de Reiziger toekomt, wordt 30 euro administratiekosten ingehouden.

Artikel 11 - Wijziging door de Organisator

11.1 Wijzigingen
De Organisator kan voor aanvang van de Reis eenzijdig kleine wijzigingen in de Reis
doorvoeren. De Reiziger wordt hiervan op de hoogte gesteld.

11.2 Ingrijpende wijzigingen
Indien noodzakelijk kan de Organisator voor aanvang van de Reis de voornaamste kenmerken ingrijpend wijzigen. Hieronder valt eveneens het aanbieden van een alternatieve Reis. De Reiziger kan de wijziging aanvaarden of de Overeenkomst beëindigen zonder betaling van annuleringskosten. Bij beëindiging wordt de door de Reiziger betaalde reissom terugbetaald. De Organisator kan de Reiziger een redelijke termijn stellen waarbinnen de Reiziger zijn keuze duidelijk dient te maken. Wordt de Overeenkomst niet binnen de gestelde termijn beëindigd, geldt de wijziging als aanvaard en vervalt het recht op beëindiging.

Artikel 12 - Annulering door de Organisator

12.1 Annulering i.v.m. minimale aantallen
De Organisator kan de Overeenkomst vóór aanvang van de Reis annuleren als het aantal aanmeldingen kleiner is dan het in de Overeenkomst vermelde minimumaantal en de Reiziger op de hoogte wordt gebracht, uiterlijk:
- 20 dagen voor aanvang van de Reis bij een Reis van 6 dagen of meer.
- 7 dagen voor aanvang van de Reis bij een Reis van 2 tot 6 dagen.
- 48 uur voor aanvang van de Reis bij een Reis van minder dan 2 dagen.

12.2 Annulering i.v.m. overmacht
De Organisator kan de Overeenkomst vóór aanvang van de Reis annuleren als de Organisator de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

12.3 Terugbetaling betaalde reissom – geen schadevergoeding
In de bovenstaande gevallen betaalt de Organisator reeds ontvangen bedragen binnen 14 dagen terug en is er geen schadevergoeding verschuldigd. Niet vergoed worden kosten die door de Reiziger zijn gemaakt voor diensten die buiten de Overeenkomst vallen zoals inentingen, visa, aanschaf materiaal, verzekeringen en indien niet bij de Reis inbegrepen de vliegreis, tickets, accommodatie, e.d..

 

12.4 Annulering door toedoen van de Reiziger
Als de Reiziger niet voldoet aan vooraf gestelde deelname-eisen of indien onjuiste of onvolledige informatie over de Reiziger is opgegeven, kan de Organisator de Overeenkomst annuleren. De Reiziger is dan annuleringskosten zoals bepaald in artikel 9 lid 2 verschuldigd.

UITVOERING VAN DE REIS

Artikel 13 – Verantwoordelijkheid & tekortkomingen

13.1 Goede uitvoering van de Reis
De Organisator is verantwoordelijk voor de uitvoering van de overeengekomen Reisdiensten, ongeacht of deze door de Organisator zelf of door een andere Reisdienstverlener worden uitgevoerd. De Organisator dient de Overeenkomst uit te voeren overeenkomstig de verwachtingen die de Reiziger op grond van de publicaties, de Overeenkomst en de omstandigheden op de reisbestemmingen redelijkerwijs mocht hebben.

13.2 Wijzigingen in reisschema en reistijden
De Organisator zal de Reiziger informeren over wijzigingen in het reisschema. Indien de Organisator niet op de hoogte is van de plaats van verblijf zal de Reiziger enkel worden geïnformeerd op het bij de Organisator bekende e-mailadres of mobiele telefoonnummer.

13.3 Klachtplicht reiziger
De Reiziger stelt de Reisdienstverlener en de Organisator in lijn met artikel 17 direct in kennis van gebreken of problemen bij de uitvoering van de Reisdiensten.

13.4 Oplossing door de Organisator
De Organisator zorgt dat tekortkomingen worden verholpen. Een tekortkoming hoeft niet te worden verholpen als dit onmogelijk is of dit onevenredig hoge kosten met zich meebrengt.

13.5 Compensatie
Indien de tekortkoming niet kan worden opgelost, zal de Organisator (of Reisdienstverlener) in overleg treden met de Reiziger en kan deze waar gepast een compensatie of alternatief regelen. De Reiziger heeft geen recht op compensatie of alternatief indien de tekortkoming is toe te rekenen aan de Reiziger.

Artikel 14 - Hulp en bijstand

14.1 Verplichte bijstand
De Organisator verleent de Reiziger hulp en bijstand indien de Reiziger in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door goede informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand en door de Reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van alternatieve reisarrangementen.

14.2 Kosten
De Organisator brengt voor de hulp en bijstand een redelijke vergoeding in rekening indien de moeilijkheden zijn ontstaan door opzet of nalatigheid van de Reiziger.

 

 

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 15 - Toerekening, overmacht en aansprakelijkheidsuitsluitingen

15.1 Toerekening & overmacht
De Reiziger heeft geen recht op vergoeding van schade die de Reiziger oploopt als gevolg van een tekortkoming die is te wijten aan:
a. de Reiziger;
b. derden die niet direct bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken en de tekortkoming niet kon worden voorzien of voorkomen, of;
c. onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

15.2 Aansprakelijkheidsuitsluiting
Iedere aansprakelijkheid van de Organisator voor schade is beperkt tot driemaal de reissom, tenzij de schade volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de Reiziger of de schade is veroorzaakt door opzettelijk dan wel nalatig handelen van de Organisator.

15.3 Aansprakelijkheidsuitsluiting krachtens verdrag of EU-verordening
Indien de Organisator aansprakelijk is voor enige schade, waaronder ook schade die volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de Reiziger, zal deze aansprakelijkheid beperkt of uitgesloten zijn tot de grenzen die zijn toegestaan volgens de ter zake geldende internationale verdragen en/of EU-verordeningen die betrekking hebben op de individuele Reisdiensten.

15.4 Verzekerde schade
De Organisator is niet aansprakelijk voor schade die is gedekt door verzekeringen, zoals zorg-, reis-, evenementen-, of annuleringsverzekeringen.

15.5 Verjaring
Iedere aanspraak van de Reiziger op vergoeding van schade en andere vorderingen van de

reiziger verjaren twee jaar nadat de Reis heeft plaatsgevonden. Indien de Reis geen doorgang

vond verjaart het twee jaar na de geplande datum van aanvang.

15.6 Verval van recht

Zonder afbreuk te doen aan de verjaringstermijn en de plicht om tijdig te klagen geldt dat

iedere aanspraak van de Reiziger op vergoeding van schade drie jaar na de aanvangsdatum van de Reis vervalt.

15.7 Geen dubbele compensatie
De Reiziger heeft geen recht op dubbele compensatie. Als de Reiziger recht heeft op compensatie op grond van internationale verdragen of EU-verordeningen krijgt de Reiziger niet ook nog een compensatie op grond van deze Overeenkomst.

VERPLICHTINGEN REIZIGER

Artikel 16 - Verplichtingen Reiziger

16.1 Gedrag en opvolging van aanwijzingen
De Reiziger dient zich als een redelijk handelend Reiziger te gedragen en is verplicht alle aanwijzingen van de Organisator en de Reisdienstverleners op te volgen.

 

16.2 Gevolgen niet naleving – uitsluiting van deelname
Bij niet naleving van aanwijzingen of in het geval een Reiziger overlast veroorzaakt, kan de Organisator/Reisdienstverlener de Reiziger de verdere deelname aan de Reis gedeeltelijk of geheel ontzeggen. De Reiziger heeft dan geen recht op terugbetaling van gelden. Verdere hierdoor ontstane kosten komen voor rekening van de Reiziger.

16.3 Waarschuwing
Voordat de Reiziger wordt uitgesloten van deelname, krijgt de Reiziger eerst een mondelinge of schriftelijke waarschuwing. Een waarschuwing is niet vereist indien dit gegeven de omstandigheden niet op zijn plaats is.

16.4 Aansprakelijkheid reiziger en vrijwaring
De Reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn gedrag, het niet nakomen van de verplichtingen in dit artikel of schade die anderszins aan hem moet worden toegerekend. De Reiziger vrijwaart de Organisator van aanspraken van bij de Reis betrokken Reisdienstverleners, andere Reizigers of derden voor schade die door de Reiziger is veroorzaakt of aan hem moet worden toegerekend.

16.5 Controle tijdstip terugreis
De Reiziger dient uiterlijk 24 uur voor de geplande aanvang van de terugreis het exacte tijdstip van vertrek te verifiëren.

16.6 Formele gezondheidseisen
De Reiziger dient te voldoen aan alle op de bestemming (en doorreislanden) geldende gezondheidseisen. Overheden kunnen deze vereisten onaangekondigd wijzigen. De gevolgen van deze wijzigingen vallen binnen de risicosfeer van de Reiziger.

16.7 Maatregelen door Reisdienstverleners
Reisdienstverleners kunnen alle redelijke maatregelen nemen en medewerking van Reizigers verlangen, onder meer ter voorkoming en bestrijding van calamiteiten, ter beperking van gezondheidsrisico’s, ter voorkoming van schade dan wel ter naleving van overheidsvoorschriften. Bij het niet-naleven van de maatregelen of aanwijzingen kan de Reiziger de Reisdienst en de toegang worden ontzegd.

16.8 Materiaalgebruik
De Reiziger dient netjes met verstrekte materialen om te gaan. Bij ontvangst dient de Reiziger deze zaken te controleren en gebreken direct te melden. De Reiziger is aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van het ter beschikking gestelde materiaal.

OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 17 - Klachten

17.1 Informatie
De Organisator verstrekt voor aanvang van de Reis de contactgegevens voor noodgevallen.

17.2 Melden ter plaatse
Indien de Reiziger meent dat de Reis niet goed wordt uitgevoerd, dient hij het probleem of gebrek meteen te melden bij de betrokken Reisdienstverlener zodat deze een oplossing kan bieden. Indien reisleiding van de Organisator ter plaatse is, dient de klacht ook meteen bij de reisleiding te worden gemeld. Indien er geen reisleiding ter plaatse is, dient de klacht ook bij de Organisator te worden gemeld. Deze melding kan geschieden per Whatsapp, smstekstbericht, telefonisch of op Werkdagen onder Nederlandse kantoortijden (9-17u) ook per email. 

17.3 Communicatiekosten
De Reiziger dient eventuele communicatiekosten te beperken onder meer door gebruik te maken van bellen via internet, WhatsApp en e-mail.

17.4 Niet verholpen klacht melden na terugkomst
Alle klachten die volgens de Reiziger niet volledig zijn verholpen of gecompenseerd tijdens de Reis, dienen binnen twee maanden na de Reis, Schriftelijk en met redenen omkleed bij de Organisator te zijn ingediend.

17.5 Gevolgen niet of niet tijdig melden van de tekortkoming of klacht
Het niet of niet tijdig klagen overeenkomstig het tweede lid ‘Melden ter plaatse’ van dit artikel kan van invloed zijn op de hoogte van een eventuele compensatie, tenzij de belangen van de Organisator door het niet tijdig klagen niet geschaad zijn. Klachten die na terugkomst niet tijdig zijn ontvangen worden niet in behandeling genomen, tenzij dit in de omstandigheden van het geval niet redelijk is.

Artikel 18 - Overige bepalingen

18.1 Rechten van derden
Ondergeschikten, hulppersonen en andere bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derden kunnen zich richting de Reiziger beroepen op de bepalingen uit de Overeenkomst en deze Voorwaarden (met inbegrip van de aansprakelijkheidsuitsluitingen).

18.2 Vervangende bepalingen
Indien dwingend recht aan de geldigheid van een bepaling in deze Voorwaarden in de weg staat of indien een bepaling wordt vernietigd, wordt die bepaling geacht te zijn omgezet naar een geldige bepaling die qua inhoud en strekking zo dicht mogelijk de oorspronkelijke bedoeling benadert.

18.3 Toepasselijk recht
Op het aanbod, de Overeenkomst en de uitvoering van de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, tenzij dit in strijd is met dwingend recht. Indien de consument ten tijde van de boeking buiten Nederland woont, geldt: Ondanks de rechtskeuze komt de consument de bescherming toe die het dwingend recht van het land van zijn woonplaats hem biedt indien (cumulatief):
- de Organisator de commerciële activiteiten voor de overeengekomen Reis richtte op het land waar de consument woonplaats heeft, én;
- de overeengekomen reisdiensten gedeeltelijk of geheel worden verricht in dat land.

18.4 Bevoegde rechter
De rechtbank binnen wiens werkgebied de vestigingsplaats van de Organisator is gelegen, is exclusief bevoegd kennis te nemen van geschillen inzake de Overeenkomst en hetgeen daarmee samenhangt, tenzij dit in strijd is met dwingend recht. Het is de Organisator daarnaast toegestaan de Reiziger in haar woonplaats voor het gerecht te dagen.